Bystyremøte 160306

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespoørsler
28/06 Reg.plan for Arkaden/Møllesenteret
15/06 Reg.plan fot fortau og kurveutbedring langs rv 356, Flakvarp
16/06 Reg.plan for Kongerød gård
17/06 Rullering av kommuneplanens arealdel
18/06 Organisering og drift av skole- og barnehageavdelingen
19/06 Skolestruktur - Klyve og Kongerød skolekretser
20/06 Skoleanlegg for Enggrav skole og Den røde skolen
21/06 Evaluering av barnehageplanen med mål om full behovsdekning
22/06 Klage på stengetider for gatekjøkken i Skien
23/06 Årsmelding for eldrerådet 2005
24/06 Årsmelding for funksjonshemmedes råd 2005
25/06 Godtgjøringer for folkevalgte
26/06 Valg til overformynderiet
27/06 Søknad om fritak fra politiske verv - Anne Merete Flor
29/06 Reg.plan for Svensjordet, et omr. nord for Katteberget
Pause
14/06 Energiforsyning Skien fritidspark og Bakkane sykehjem
30/06 Melding til Bystyret: Prosjektplan - mulighetsstudie E134, RV36 og infrastruktur i Grenland
32/06 Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven - rundskriv A-1/05
31/06 Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2006
33/06 Søknad om fritak fra politiske verv, Karianne Hansen
34/06 Bystyrets møteprotokoll 260106
35/06 Bystyrets møteprotokoll 080206
webløsning fra Serit Itum