Bystyremøte 040210

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespørsler
01/10 Kontorbygg as, vedtak vedr. Skien Lufthavn
PAUSE
01/10 forts
02/10 Driftsavt. mellom Telem. fylkeskomm. og Skien kommune- Skien fritidspark
03/10 Veipakke Grenland, orientering om arb. med "KVU"
04/10 Strategi for økt miljøvennlig persontransp. i Grenland
PAUSE
05/10 Hovedveinett for sykkeltrafikk i Grenland, oppstart av prosjekt
06/10 Felles parkeringspolitikk i Porsgrunn og Skien
07/10 Kollektivplan for Telemark
08/10 Forsyningssikkerheten av el. til Skien
09/10 Strategiplan for Ibsenhuset 2010-2013
10/10 Endringer i kommuneloven, komm. eide as.
11/10 Forvaltningsreform, nye oppgaver til fylkeskommunen
12/10 Planprogr. for samfunnsdelen i komm.planen 2010-2022
13/10 Lokaldemokratiet i utvikling, parlamentarisme
14/10 Dok.utsendelse og overgang til elektroniske sakskart
15/10 Enggrav skole,entepriseform og tildelingskrit.
16/10 Reg.plan Telemarksgt. 10
17/10 Reg.plan for S. Urnesv.
18/10 Søknad om fritak fra politiske verv, Maja F. Five
19/10 Div suppleringsvalg
webløsning fra Serit Itum