Bystyremøte 090212

Oppløsning:
Laster avspiller
12/12 Tilbud om bygging av omsorgsleiligheter ved Melum bo- og servicesenter
PAUSE
Åpning og opprop
03/12 Bystyrets møteprotokoller 2012
04/12 Styrende dokumenter Grenland havn IKS
05/12 Frierfjordens iskasse, o.f. Grenland havn IKS
06/12 Omgjøring og bruk av fond, budsj./regnsk. 2011
07/12 Budsjett 2012, Skien fritidspark KF
PAUSE
09/12 Overgrepsmottaket i Relemark
10/12 Samarb.avt. Skien kommune og Sykehuset Telemark
11/12 Anmodning om bostting av flyktninger i 2012
13/12 Etabl. av drosjesentraler
14/12 Grenlandssamarbeidet, handl.plan 2012
15/12 Sluttregnsk. for bygn.messige ag branntekn. inv. på Lunde barneskole
16/12 Rapporteringsfrister til rådmannen 2012
17/12 Valg av repr. til forstanderskapet i Sp.bank Telemark
18/12 Utvalg av faste møtefullm. til forliksrådet 2012-2015
19/12 Valg av eldreråd
20/12 Div. valg 2012-2015
21/12 Leieavt. mellom Skien komm. og Odd stadion syd as
08/12 Sluttopgjør Skien lufthavn AS
Forespørsler
webløsning fra Serit Itum