Bystyremøte 020616

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
121/16 Innk. til gen.fors. 2015 Ibsenhuset as
122/16 Innk. til gen.fors. 2016 Mersmak as
123/16 Innk. til gen.fors. Skagerak energi as
124/16 Årsmelding 2015, Telemark museum
125/16 Årsberetning 2015, Skien komm. pensjonskasse
138/16 Deltagelse i aksjeemisjon, BTV fond as
PAUSE
138/16 forts.
126/16 Innbyggerinitiativ, arkivdepot
127/16 Miljødir. utredning av lok. for dep. av farlig avfall, uttalelse
128/16 Detaljreg. for g/brnr 300/3724, sluttbeh.
129/16 Detaljreg for Kjørbekkdalen 19. sluttbeh.
130/16 Detaljreg.plan, omreg. fra gangvei til kjørevei på Vindalsåsen
131/16 Prosjektplan gang- og sykkelbru Klosterøya-Jernbanebrygga
132/16 Selskapskontroll Skien kommune 2016-19
133/16 Endelig beh. av planprgr. for kommunedelplan for helse og omsorg
134/16 Høring, evaluering av offentlighetsloven
135/16 Søkn. om fritak politisk verv, Ådne Naper, SV
136/16 Opph. av reg.plan Bratsbergkrysset, plan 462
137/16 Endring av planavgrensning for plan 351, reg.plan for Skien lufthavn, Geiteryggen
Interpellasjon
webløsning fra Serit Itum