Bystyremøte 261109

Oppløsning:
Laster avspiller
Temamøte om fjernvarme
PAUSE
Venstøp skole 50 år, underholdning
Åpning og opprop
140/09 Reg.plan for Vestre Einaren 2
141/09 Reg.plan for N.Juelsgt. 7 m/ tilgrensende areale
142/09 Reg.plan for fritidsbebyggelse Rennesund
143/09 Reg.plan for Skotfossmyra
144/09 Steinsvika vannverk, tilleggsbevilgning 2009
145/09 Bjorstaddalen, framtidig drift og inv.behov
146/09 Økning av Startlånbudsjett 2009
147/09 Gjennomgang av barnehage strukturen
148/09 Bruk av tiltakspakka i Skien
149/09 Kvartalsrapport 2/3 2009 Skien Fritidspark kf
PAUSE
150/09 Klosterøya - nye muligheter, Klosterøyafondet
151/09 Grenlandssamarbeidet - Handlinsplan 2009
152/09 Ankesak. Tilsynsutvalg for institusjoner
153/09 Anmodning om bosetting av flyktninger
PAUSE
153/09 forts.
154/09 Omdisponering av ubundet driftsfond
155/09 Oppf. av regelendring i forskrift om komm. regnskap
156/09 Valg av revisor til Skien Komm. Pensjonskasse
157/09 Søknad om fritak fra politiske verv, Leif H. Pettersen
158/09 Suppleringsvalg til Klovholt og Ø. Gjerpen lokalutv.
159/09 Sp.banken Telemark, suppl.valg til forstanderskapet
Forespørsler
webløsning fra Serit Itum