Bystyremøte 301014

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
Interpellasjon
156/14 Teater Ibsen, etabl. av senter for prod. i Vestfold
157/14 Vurdering av Skiens framtidige vennskapsbyforbindelser
Forts. av 156/14
158/14 Endr. i delegasjonsreglementets kap. 1.5, klagenemd
159/14 Økonomorapp. 3. kvartal
160/14 3. kvartalsrapp. 2014, investeringer
161/14 Konsekvenser av lærerstreiken, disp. av lønnsmidler
162/14 Sluttregskap nytt krisesenter
163/14 Sluttregskap Melum skole
164/14 Sluttregnskap tirettelagte boliger, Haugesgt.
165/14 Sluttregnskap Menstad flerbrukshall.
166/14 Sluttregnskap Menstad u.skole
167/14 Sluttregnskap Gulset bhg.
168/14 Anskaffelse av stigebil, S-23, sluttregnskap
169/14 RIG iks, budsjett 2015-2018
170/14 Valg til styret i Grenland friluftsråd
171/14 Søkn. om fritaksom medl av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne for K.Syvertsen
172/14 Valg nytt medl. til rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
webløsning fra Serit Itum