Bystyremøte 101215

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
169/15 Geiteryggen flyplass
170/15 Bosetting av flyktninger 2016 og pla 2017-2019
PAUSE
190/15 Skien næringsfond as, ovedr. av aksjer og eierandeler til Skien komm. og Skien fritidspark
191/15 Evaluering avtale om forvaltning av Skien næringsfond med ViG iks
193/15 Innk. til repr.skapsmøte Grenland havn
195/15 Felles regl. for godtgj. for repr.skapsmedl. i Grenland havn
209/15 Forvaltningsrapp. Eierskapskontr. av Kontorbygg asm/datterselsk.
171/15 Fremtidig org. av tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne i avlastningsbolig
172/15 Detaljreg. for del av Nenset gård, gbnr 221/8. Sluttbehandling
173/15 Detaljreg. for del av FV32 Borgestad-Menstad
174/15Premisser for bruk og videre utvikling av Stevneplassen
175/15 Kommuneplanens arealdel
176/15 Statusrapp. for belønningsmidler og andre g/s-veitiltak i 2015
177/15 Fellessak belønningsordningen, fordeling ekstra midler 2015
178/15 Fordeling ekstra belønningsmidler, Skien kommunes pott
179/15 Klosterøya øst, utbyggingsavtale
180/15 Videre satsing på elbiler for Skien kommunes bilpark
181/15 Status økonomi for barneverntj. høst 2015
182/15 Fosterhjemsundersøkelsen
183/15 Etterberegnede tillskuddsatser til ord. ikke-kommunale barnehager 2014
184/15 Forvaltningsrapp., skolefritidsordningen i Skie
185/15 Interkomm. samarbeid, felles ressurs for forvaltn. av sak-arkivsystem i Grenland
186/15 Økonomirapp. sept. 2015
187/15 Økonomirapp. okt. 2015
188/15 Investeringsrapp. 2. tertial 2015
189/15 Klage på avslag skjenkebevill. Casino bingo
194/15 Endring av vedtekter i Skien komm. pensj.kasse
196/15 Oppretting av feil, nyvalg til Kontrollutvalget
197/15 Valg av medl. til rep.skap i fem iks
198/15 Valg av styrerepr. til Skien komm. pensjonskasse
199/15 Valg av styret til Skien fritidspark
200/15 Valg av eldreråd 2015-2019
201/15 Valg av flerkulturelt utvalg for 2015-2019
202/15 Valg av styrerepr. i Telemark museum
203/15 Valg av repr. til Skien kirkelige f.råd. kontaktutv. Skien komm. og Skien kirkelige f.råd
204/15 Valg av repr. til Skattetakstnemda og Klagenemd for eiendomsskattesaker 2015-2019
205/15 Valg av navne utv. 2015-2019
206/15 Valg av repr. til oppnevningsutv. 2015-2019, Telemark konfliktråd
207/15 Valg av styrerepr. til stiftelsen Sauherad samtun 2015-2019
208/15 Valg av repr. til repr.skap i Sp.banken Telemark
Opprop dag 2
141/15 Tilskudd 2016 - Ibsenhuset
145/15 Tilskudd 2016 - Mersmak i Skien
160/15 Tilskudd 2016 - Skien by
146/15 Tilskudd 2016 - Skien Dalen Skipsselskap
156/15 Tilskudd 2016 - Skien Diakonale senter
164/15 Overføring av midler fra tidl. Marenroprosjektet til Grep Grenland
165/15 GREP Grenland as, Kjøp av VTA-plasse i 2016
142/15 Tilskudd 2016 - Visit Grenland
143/15 Tilskudd 2016 - Vekst i Grenland iks
144/15 Tilskudd 2016 - Teater Ibsen
147/15 Tilskudd 2016 - Telemark kommunerevisjon
148/15 Tilskudd 2016 - Gea Norvegica Geopark
149/15 Tilskudd 2016 - Skien Fritidspark
210/15 Skien Fritidspar, kvartalsrapp. 3. kvatal 2015
150/15 Tilskudd 2016 - Renivasjon i Grenland
192/15 Innk. til repr.skapsmøte RiG
151/15 Tilskudd 2016 - Den norske kirke
152/15 Tilskudd 2016 - Trossamfunn
153/15 Tilskudd 2016 - Telemark Turistforening
154/15 Tilskudd 2016 - Skiens kunstforening
155/15 Tilskudd 2016 - Nærmiljøsenter
157/15 Tilskudd 2016 - Tilja oppfølgingssenter
158/15 Tilskudd 2016 - Telemark interkomm. næringsfond
159/15 Tilskudd 2016 - Telemarkskanalen reg.park
161/15 Tilskudd 2016 - Telemark museum
162/15 Tilskudd 2016 - Dekning av varutgifter
163/15 Tilskudd 2016 - Senter mot seksuelle overgrep i Telemark
166/15 Gebyrregulativ, plan- og byggesaker/kart- og oppmålingssaker 2016
167/15 VARF-gebyrer 2016
168/15 Budsjett- og økonomiplan 2016-2019
PAUSE
Forespørsler
webløsning fra Serit Itum