Bystyremøte 151216

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og oppprop
242/16 Områdereg.pla. Skien brygge, sluttbehandling
243/16 Ibsenbiblioteket, prosjektplan for 2016-19
244/16 Strategisk næringsplan for Grenland 2017-20
PAUSE
245/16 Bosetting av flyktninger 2017
246/16 Kontr. av ikke-komm. barnehagers bruk av off. tilskudd og foreldrebetaling
247/16 Organisering av barnevernet
248/16 Nye finansregl. Skien kommune
249/16 Oppf. av handl.plan for lokal luftkvalitet i Grenland
250/16 Strategi for eiendomsforvaltning av komm. formålsbygg
251/16 Hovedplan vannforsyning og avløp 2017-36
252/16 Prosjekt: Alm. taksering av alle eiendommer i Skien kommune
253/16 Grønt utviklingsfond for Skien, vedtekter
254/16 Driftsrapp. 256/162. trtial Skien kommune
255/16 Rapportering Finansforvaltn. pr 0816
256/16 Rapp. fra Telemark komm.rev. IKS
257/16 Forvaltn.rapp. Selvkost, oppmåling, bygge- og plansaker
258/16 Forvaltn.rapp., introduksjonsordningen
259/16 Høring, frivillighetsmld. Telem. fylkeskommune 2016-20
260/16 Stortingsvalg 2017, en elle todagers valg
261/16 Søknad om fritak politiske verv
262/16 Søknad om fritak verv i Sakkyndig nemd i eiend.skattesaker
263/16 Detaljreg Bjørndalen næringsområde
264/16 Oppheving reg.pla 332
265/16 Oppheving reg.plan 533
266/16 Oppheving reg.plan 404
267/16 Oppheving reg.plan 333
Nytt bokmerke
211/16 Skien fritidspark kf, Kvartalsrapp. 3. kvartal 2016
212/16 Skien fritidspark kf. Tilst.rapp. og vedlikeholdsplan
213/16 Tilskudd 2017 Skien fritidspark kf
214/16 Tilskudd 2017, Ibsenhuset as
215/16 Tilskudd 2017, Mersmak i Skie as
216/16 Tilskudd 2017, Skien by
217/16 Tilskudd 2017, Skien lufthavn as
218/16 Tilskudd 2017, Skien Dalen Skipsselkap as
2019/16 Tilskudd 2017, Visit Grnland as
220/16 Tilskudd 2017, Telemark museum
221/16 Tilskudd 2017, Teater Ibsen
222/16 Tilskudd 2017, Den norske kirke
223/16 Tilskudd 2017, Trossamfunn
224/16 Tilskudd 2017, Telemark komm.revisjon
225/16 GREP Grenland as, kjøp av VTAplasser 2017
226/16 Tilskudd 2017, Overf. av midler fra tidl. Marensroprosj. til Grep
227/16 Tilskudd 2017, Skien diakonale senter
228/16 Tilskudd 2017, Kirkens sos.tjeneste
229/16 Tilskudd 2017, Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark
230/16 Tilskudd 2017, Telemarskanalen reg.park
231/16 Tilskudd 2017, Renovasjon i Grenland
232/16 Tilskudd 2017, Vekst i Grenland iks
233/16 Tilskudd 2017, Gea Norvegica geopark iks
234/16 Tilskudd 2017, Telemark interkomm. næringsfond
235/16 Tilskudd 2017, Telemark turistforening
236/16 Tilskudd 2017, Skien kunstforening
237/16 Tilskudd 2017, Nærmiljøsenter
238/16 Tilskudd 2017, dekning av VAR-avgifter
239/16 VARF-gebyrer 2017
240/16 Gebyrregulativ
PAUSE
241/16 Budsjett 2017 og øko.plan 2018-20
webløsning fra Serit Itum