Bystyret 310518

Oppløsning:
Laster avspiller
15/18 - Orienteringssak. Årsmelding 2017 Borgestadklinikken
Opprop og kulturinnslag
75/18 Reguleringsplan for gbnr 11/1 - Datasenter på Gromstul - sluttbehandling
73/18 Rullering av Skien kommunes eierskapsmelding
63/18 Bjorstaddalen avfallsanlegg AS - innkalling til generalforsamling 2017
64/18 Bygarasjen AS - innkalling til generalforsamling 2017
66/18 Skien Dalen skipsselskap - innkalling til generalforsamling 2017
67/18 Skien Tomteselskap AS - innkalling til generalforsamling 2017
68/18 Skagerak Energi AS - innkalling til generalforsamling 2017
69/18 Greve Biogass AS - ny organisering av selskapet
70/18 Skien Datasenter Utvikling AS - innkalling til ordinær generalforsamling 2017
65/18 Skien Lufthavn AS - innkalling til generalforsamling 2017
71/18 E134 Haukelivegen AS - innkalling til generalforsamling 2017
72/18 Årsmelding og regnskap for Grenlandssamarbeidet 2017
74/18 Reguleringsplan for fortau Meensveien - sluttbehandling
76/18 Kjørbekkhøgda skole - universell utforming
77/18 Tilstandsrapport Skien grunnskole 2017
78/18 Orientering om vintervedlikehold og økonomiske konsekvenser
79/18 Budsjettendring investering vår 2018
80/18 Nyvalg av Kontrollutvalget
10/18 Interpellasjon frivillighetssentralenes rolle i Skien kommune
11/18 Interpellasjon vedrørende utbyggingsprosjektet Skien brygge sak 242/16
webløsning fra Serit Itum