Bystyremøte 010218

Oppløsning:
Laster avspiller
Orienteringssak
1/18 Områderegulering for Stevneplassen 1 gangs behandling
2/18 Reguleringsplan for gbnr.1/483 på Strømdal
3/18 Gjennomgang av skolegudstjenester i Skien kommune
6/18 Revisjon av selskapsavtalen - Renovasjon i Grenland IKS
4/18 Fastsetting av skattesats og betalingsterminer for eiendomsskatt - oppfølging av Bystyrets vedtak
5/18 Egenbetaling 2018 - justering av pris og endringer av praksis
7/18 Evaluering og rullering av Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
8/18 Revidert Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023
9/18 Søknad om permisjon fra politiske verv - Ida Riis-Johansen (SP)
10/18 Søknad om fritak fra politiske verv fra Claus Offt Kaalstad (Byp)
11/18 Grenland Havn IKS - Valg av nytt varamedlem til representantskapet
12/18 Søknad om forlenget permisjon fra politiske verv - Sondre B. Strander (H)
13/18 Delegasjons- og saksbehandlingsreglementet for 2015 - 2019, mindre endring av bestemmelser om interpellasjoner
14/18 Høringsuttalelse - mulig avfallsdeponi i Brevik
webløsning fra Serit Itum