Bystyremøte 251110

Oppløsning:
Laster avspiller
Pause
Pause
Pause
Åpning og opprop
163/10 Nytt finansreglement - Skien Kommune
184/10 Kvartalsrapport 3. Kvartal på investeringer - Bydrift
153/10 Sluttregnskap for 9 investeringsprosjekter
161/10 Kvartalsrapport på investeringer - Bydrift
178/10 Ombygging av Henrik Ibsens Gate - Rådhusgata. Sluttrapport
179/10 Venstøp Barnehage - Sluttregnskap
180/10 Buerflata Barnehage - Sluttregnskap
181/10 Moflatavegen 1 - Sluttregnskap
182/10 Ibsentrappa - Sluttregnskap
183/10 Gang- og sykkelveg langs bedriftsvegen (Etappe 1) - Sluttrapport
185/10 Nytt krav til sikkerhet ved bruk av betalingskort i P-Automater
150/10 Forvaltningrevisjonsrapport - "Økonomistyring, økonmirapportering og konsekvensutredning"
151/10 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Offentlige anskaffelser
Pause
143/10 Reg.plan for Kjellemo
144/10 Reg.plan for Bølehøgda 38
145/10 Reg.Plan for Åshammeren 55, Kulten
146/10 Søknad om fritak fra vervet som varamedlem til Åfoss lokalutvalg - Laila Liv Sivertsen (AP)
147/10 Søknad om fritak fra vervet som medlem av hovedutvalget for helse og velferd - Tore Frank Pedersen (AP)
148/10 Skien Fritidspark KF - Kvartalsrapport 3. kvartal 2010
149/10 Eierskapsmelding - Skien Fritidspark KF
152/10 Felles parkeringspolitikk i Porsgrunn og Skien. Godkjenning av planprogram
154/10 Oppgradering av returpunkt - Sluttregnskap
155/10 Politivedtekter og gatesalg i Skien
156/10 Kommunestyrevalget og fylkestingvalget 2011 - Fastsetting av valgdag
158/10 Lunde Barneskole. Tiltak og kostnader - Pålegg om retting av avvik
160/10 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2006 - 2010. Status pr. 31.08.2010
159/10 Anleggsregnskap for Bygarasjen AS - Finansiering og fremtidig driftsutgifter
Pause
162/10 Utøvelse av kommunens eierskapspolitikk og eierskapstrategi gjennom kontorbygg AS og forslag til strategi for selskapet
164/10 Eierskapsmelding - Skien Kommune. Rullering
165/10 Eierskapsmelding - Ibsenhuset AS
166/10 Kommunedelplan for kulturminnevern 2012 - 2023
167/10 Status og finansiering av Nærings- og Boligutbygging
168/10 Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2011
170/10 Konseptvalgutredning Grenland - Høringsuttalelse
Pause
171/10 Bypakke Grenland
172/10 Universitetssatsing i Telemark
173/10 Helhetlig vannforvaltning i vannområdet Skien-Grenlandsfjordene. Oppfølging av vannforskriften og vannrammedirektivet
174/10 Helhetlig vannforvaltning i vannområdene midtre Telemark. Oppfølging av vannforskriften og vannrammedirektivet
175/10 Ny havne- og favannslov. Delegering av myndighet til Grenland havn IKS.
176/10 Høring - Forslag til endringer i kommuneloven
177/10 Månedsrapportering Økonomi 2010 - 3. Kvartalsrapport
webløsning fra Serit Itum