Bystyremøte 180609

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
Orienteringer om sentrumsplanen og fra Kompetanseutvikling Grenland as
PAUSE
87/06 Link arbeid kf - årsrapport 2008
88/09 Lokaler for Link arbeid kf
89/09 Skien Fritidspark kdf - årsmld. og regnskap 2008
90/09 Årsmld. 2008 fra kontrollutvalget
91/09 Telemark komm.revisjon IKS Regnskap og årsberetn. 2008
92/09 Telemark og Vestfold regionteater as, gen.forsamling 2008
93/09 Skatteregnskapet 2008
94/09 Skien komm., årsoppgjør 2008
95/09 Rev, nasj.budsjett og ny budsjettrevisjon juni 2009
96/09 Justert budsjett for Skien fritidspark
97/09 Samsvar mellom prisøkning og bet.satser i SFO
98/09 Redegjørelse om den økonomiske situasjon og bemanning i barnevernet
99/09 Org av komm. idrettsanlegg, satser for utleie
PAUSE
100/09 Åpnings- og skjenketider i Skien kommune
101/09 Komm.område kultur og utvikling, og virksomhetsomr. i bydrift
102/09 Forstudie for ny havneterminal
103/09 Kjøp av eiemdomme Smiøya
104/09 Delegasjonsreglement ved innføring av ny plan- og bygningslov
105/09 Gang- og sykkelvei på Kjørbekk
106/09 Reg.plan for Kjørbekkdalen 4
107/09 Planlegging/reg. av Århusbru og nytt vegsystem nord for sentrum
PAUS
108/09 Forvaltningsplan for Børsjesjø/Leirkupvassdraget
109/09 Klima- og energiplan for Skien komm.
110/09Søkn. av fritak fra politiske verv, Lene C Haugland
111/09 Midlertidig bruk av Sneltvedt skole
112/09 Forslag om fullmakter
webløsning fra Serit Itum