Bystyret 030518

Oppløsning:
Laster avspiller
46/18 Grep Grenland - innkalling til generalforsamling 2017
47/18 Ibsenhuset AS - innkalling til generalforsamling 2017
48/18 Kontorbygg IKS - innkalling til generalforsamling 2017
49/18 IKA Kongsberg IKS - møteinnkalling til reprensentantskapsmøte, behandling av regnskap og årsmelding 2017
50/18 Telemarkskanalen Regionalpark - innkalling til årsmøte 2018
51/18 Telemark og Vestfold Regionteater AS - innkalling til generalforsamling 2017
52/18 Klosterøyafondet AS - innkalling til generalforsamling 2017
53/18 Stiftelsen Sauherad Samtun - innkalling til generalforsamling 2017
54/18 Kjøp av aksjer i Mersmak i Skien AS
55/18 Sluttrapport Livskrisehjelpen
60/18 Skien Fritidspark KF - kvartalsrapport 1 kvartal 2018
56/18 Detaljregulering fro Tømmerkaia på Klosterøya - Sluttbehandling
57/18 Boligmelding 2017
58/18 Tilsynsavgift fra salgssteder med tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker
59/18 Plan for Helse- sosial og smitteberedskap
61/18 Høring - ekspertutvalg som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunen
62/18 Søknad om fritak fra verv i Formannskap og Klagenemda - Hans Edvard Askjer, KRF
Div orienteringssaker
6/18 Interpellasjon vedr plastproblematikken fra Schäffer og Roheim
7/18 Interpellasjon Søppelinnsamling langs Norsjøvassdraget, Berg FRP
8/18 Interpellasjon ang Snipetorpgata 27, Kise uavhenging
9/18 Interpellasjon Kontaktsenter og flytting, Bakke SV
webløsning fra Serit Itum